Home » Research Projects » Theraean Inscriptions Project » Work on the Ancient Thera Rock Inscriptions  
PDF Print E-mail

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Διευθυντής: Απόστολος Λ. Πιερρής

July 31st, 2006

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙ ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΙΘΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΘΗΡΑΣ

Μετά την άκρως επιτυχημένη συνεργασία του Ινστιτούτου Φιλοσοφικών Ερευνών με την ομάδα ψηφιακής απεικόνισης του Πανεπιστημίου Brigham Young, η γόνιμη συνεργασία συνεχίζεται με ένα νέο πειραματικό Πρόγραμμα, του οποίου η υλοποίηση άρχισε την Πέμπτη,  3 Αυγούστου 2006.

Πρόκειται για ένα μείζον σχέδιο ολοκληρωμένης καταγραφής, ψηφιακής απεικόνισης, συνολικής μελέτης, έκδοσης και ανάδειξης των αρχαιότερων επιγραφών επί βράχων στη Σαντορίνη.

Οι επιγραφές αυτές (ένα είδος πρώιμου graffiti) ευρίσκονται χαραγμένες σε βράχους, αλλά μερικές και σε λίθους, της Αρχαίας Θήρας, στην πλειονότητά τους συγκεντρωμένες γύρω από το Ιερό του Απόλλωνα Καρνείου στο Νοτιοανατολικό άκρο της πόλης, όπου βρισκόταν και ο χώρος τέλεσης των Γυμνοπαιδειών μπροστά από τον Ναό και το Γυμνάσιο παρακάτω.

Η σημασία των επιγραφών είναι εξαιρετικά μεγάλη και πολύπλευρη:

1)    Είναι το αρχαιότερο corpus ελληνικών επιγραφών, μερικών αναγομένων μέχρι τον 8ο π.Χ. αιώνα. Δείχνουν μια πρώτη μορφή του αλφαβήτου και της γλώσσας-διαλέκτου. Πολλές γράφονται εκ δεξιών προς αριστερά ή βουστροφηδόν. Δείχνουν την πρώτη φάση εισαγωγής του Σημιτικού αλφαβήτου στην Ελλάδα και συνδέονται

2)    Αποτελούν ομογενή ομάδα μαρτυριών για τη μελέτη της πολιτιστικής (πνευματικής και υλικής) ζωής μιας αρχαίας Δωρικής πόλης στη γεωμετρική και πρωιμότατη αρχαϊκή εποχή.

3)    Οι επιγραφές είναι εν μέρει θρησκευτικού και εν μέρει ερωτικού χαρακτήρα. Οι πρώτες καταγράφουν θεία ονόματα, ενώ οι δεύτερες είναι συχνά ιδιαίτερα αποκαλυπτικές. Ονόματα νεκρών είναι επίσης χαραγμένα σε λίθους σαν ταφικά μνημεία.

Στη μελέτη των επιγραφών θα εφαρμοσθεί η τεχνική της πολυφασματικής ανάλυσης και ενισχυμένης σύνθετης ψηφιακής απεικόνισης που χρησιμοποιήθηκε και για τον Πάπυρο του Δερβενιού. Την τεχνολογία αυτή αιχμής θα εφαρμόσει ο υπεύθυνος ειδικός από το Πανεπιστήμιο Brigham Young των Η.Π.Α., καθηγητής Gene Ware, διεθνής αυθεντία στη μέθοδο αυτή (Πάπυρος του Ιούδα κ.λπ.). Η χρήση της πολυφασματικής τεχνικής στις επιγραφές της Σαντορίνης θα είναι πιλοτική, γιατί είναι η πρώτη φορά που γίνεται εφαρμογή της μεθόδου σε τέτοιο ιδιότυπο αντικείμενο.

Είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνεται η πλήρης μελέτη και έκδοση των επιγραφών, για περισσότερο από έναν αιώνα, μετά την αρχική δημοσίευσή τους από τον Hiller von Gaertringen στο Corpus των Inscriptiones Graecae της Ακαδημίας του Βερολίνου το 1898 και 1904.

Η πρώτη φάση των εργασιών υλοποίησης του προγράμματος θα διαρκέσει από 3-19 Αυγούστου επί τόπου στην Αρχαία Θήρα, με παρουσία των Απόστολου Πιερρή, Dirk Obbink  και του ειδικού ψηφιακής απεικόνισης Gene Ware.


_______________________
Κολοκοτρώνη 42, Πάτρα 262 21
Τηλ. 2610 241058, Fax: 2610 271269
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   


INSTITUTE FOR PHILOSOPICAL RESEARCH
Director: Apostolos Pierris
July 31st, 2006


THE ANCIENT THERA ROCK INSCRIPTIONS PROJECT

PRESS RELEASE


The realization of a new innovative Research Project starts this coming Thursday, August 3.

This major Project consists in the integrated recording, digital imaging, complete study, edition and explanation of the most ancient rock inscriptions in Santorini.

These inscriptions (sort of early graffiti) are found incised on rocks and, some, on stones of ancient Thera. In their majority, they are located around the sanctuary of Apollo Karneios, the main cult place of the city, where also the platform in front of the temple was created for the performance of the Gymnopaideiae (characteristic music and dancing Dorian festival), and the Gymnasium existed nearby.

These inscriptions are of an especially high and varied significance:

1)    They constitute the most ancient corpus of Greek inscriptions, some dating back to the 8th century B.C., thus representing an original form of the Greek alphabet and dialectal language. A number of the inscriptions are written from right to left or *boustrophedon*. 

2)    They form a homogeneous group of evidence for the study of the cultural and everyday life of an ancient Dorian city during the late geometric and earliest archaic periods.

3)    The inscriptions are partly of a religious and partly of an erotic nature. The former register divine names and epithets, while the latter are often very explicit sexually. Names of the dead are also to be found on stones as funereal monuments.

Our aim is a complete study of the inscriptions from a linguistic, religious, social and way-of-life point of view.

In order to extract all possible information of the writing, letters and traces on the rocks and stones, multispectral analysis and digitally enhanced imaging will be deployed. The method, utilising space-age technology, will be employed by Prof. Gene Ware, from the Brigham Young University Laboratory, a world-specialist in this area (Derveni Papyrus, Oxyrhynchus Papyri, Herculaneum Papyri, Petrie Scrolls etc.). The application of the method to inscriptions hewn on rock and stock is pioneering and our project is a pilot one in this respect, too.

Furthermore, this is the first time that a new and full study and edition of those important documents is undertaken after the original excavator of Ancient Thera Hiller von Graertringen published the inscriptions discovered by him in two volumes of the Inscriptiones Graecae by the Berlin Academy in 1898 and (supplement) 1904.

The first phase of work will last from August 3 to 19, and will take place in situ, in the presence of Apostolos Pierris, Dirk Obbink and specialist Gene Ware: It will involve the first multispectral shooting of the inscriptions and their preliminary study._______________________
42, Kolokotroni str., Patras 262 21
Τel. 2610 241058, Fax: 2610 271269
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it